Specialistų paslaugos


PSICHOLOGINĖ PAGALBA – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologinės pagalbos teikimas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant.

Pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ psichologinę pagalbą teikia Virginija Čėsnienė tel.: +37060028198

Darbo laikas: I  8:00 – 13:00    IV 12:30 – 17:30


LOGOPEDAS - teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus.

Logopedai organizuoja:

·   Individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus.
· Pagal susitarimą individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.
Lopšelyje-darželyje ,,Žvaigždutė" vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais logopedinę pagalbą teikia Švietimo pagalbos tarnybos logopedė Kristina Stonytė-Bidvienė.

Darbo laikas:  I, V 8.00 - 17.30 Pietų pertrauka 12.00-13.30
                       III   8.00 - 17.30 Pietų pertrauka 12.00-13.30


SOCIALINIS PEDAGOGAS - siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, grupių auklėtojomis, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.
 

Darželio socialinis pedagogas:
· Dirba su asmeniu (individualus darbas)-vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
· Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
· Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystimosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
· Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
· Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
· Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
· Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
Lopšelyje-darželyje ,,Žvaigždutė" socialinę pagalbą teikia Rasa Stasytienė. Tel. (8-683) 76514

Darbo laikas: I 9.00-17.30  Pietų  pertrauka: 12.00-12.30     II-V 8.00-15.30

                          

Atnaujinta: 2024-05-03