Nuostatai ir darbo tvarkos taisyklės


Šilutės  lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šilutės  lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ (toliau – Lopšelio-darželio) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas,  teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Nuostatai.pdf


Darbo tvarkos taisyklės  – tai darželio darbuotojų darbą reglamentuojantis dokumentas, kuris nustato darželio darbuotojų darbo tvarką.

Darbo tvarkos taisyklės.pdf 


Darbo apmokėjimo sistemos aprašas  (toliau – aprašas) reglamentuoja visų Lopšelio-darželio darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, detalizuoja pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, darbo užmokesčio apskaičiavimą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, atsiskaitymo su darbuotojais terminus, nustato darbuotojų kategorijas pagal pareigybes, nurodo kiekvienos pareigybės apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio dydžius, papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindus ir tvarką. 

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas.pdf


Atnaujinta: 2024-04-19