Mokamos paslaugos


Papildomas ugdymas organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio nuostatais, atsižvelgiant į vaikų poreikius bei ugdytinių tėvelių pageidavimus. Šį ugdymą vykdo pedagogai, dirbantys pagal verslo liudijimą, sudarius su įstaigą sutartį. Už paslaugas tėvai moka į nurodytą paslaugų tiekėjų sąskaitą.

PAPILDOMO UGDYMO TIKSLAI:

·  Tenkinti saviraiškos poreikius pasirinktos krypties veiklose, plėtoti vaiko estetinį, meninį jautrumą, ugdyti gebėjimą išreikšti savo patirtį taikant įvairius meninės raiškos būdus;

·  Žadinti vaiko poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus;

·  Sudaryti sąlygas vystyti savo gebėjimus talentingiems vaikam

PEDAGOGAI ORGANIZUOJANTYS PAPILDOMO UGDYMO VEIKLAS PRIVALO:

·    Užtikrinti ugdomų vaikų saugumą, geros kokybės ugdymą;

·    Padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos bei saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus;

·    Nuolat informuoti tėvus (vaiko globėjus) apie jų vaikų ugdymo(si) pasiekimus;

·    Vieną kartą metuose pristatyti lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenei veiklos rezultatus;

_____________________________

Anglų užsiėmimai vyksta pirmadieniais nuo 15.45 val. (priešmokyklinio ir vyresnio amžiaus vaikams), užsiėmimus veda mokytoja Renata Ivaščenkienė.


Bricks4Kids LEGO užsiėmimai vyksta ketvirtadieniais nuo 15.45 val. (priešmokyklinio ir vyresnio amžiaus vaikams). 

Atnaujinta: 2024-04-22