Paskatinimai ir apdovanojimai


Išrašas iš Šilutės lopšelio-darželio "Žvaigždutė" darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Šilutės lopšelio-darželio direktoriaus  2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V1-16.

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias darželio veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus skiriamos premijos, įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant darželio darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojai skatinami šiomis priemonėmis:

  • žodinė padėka;
  • rašytinė padėka;
  • apdovanojimas dovana;
  • suteikiama pirmenybė karjerai;
  • kelionė į seminarą, parodą, renginį ir kt.
  • vienkartinė premija.
Atnaujinta: 2024-04-19